Politia Locala Galati

Istoric

      I. ISTORIC

 1. PERIOADA 1850 – 1990

     Geneza Poliției Locale se regăsește, conform tezei de doctorat a Șefului Serviciului Județean al Arhivelor Naționale, Adrian Pohrib, încă din iulie 1850, când intră în vigoare un Aşezământ pentru reorganizarea Poliţiei Capitalei. Acesta preciza faptul că sergenţii de oraş erau rânduiţi de către Poliţie din rândul persoanelor care prezentau deplină încredere, recunoscuţi pentru buna lor purtare. Şeful Poliţiei fixa anumite puncte în cuprinsul oraşului, care reprezentau posturi de pază fixe, între care sergenţii aveau obligaţia să patruleze şi să vegheze la respectarea ordinii şi liniştii, înaintând epistaţilor şi comisarilor de despărţitură pe acei care încălcau regulile şi legile existente.

     În anul 1866, şeful Diviziei a IV-a Teritorială întreprinde demersuri, prin intermediul Ministerului de Război, către autorităţile gălăţene pentru reducerea efectivelor de soldaţi care asigurau paza oraşului de la 70 la 20, deficitul urmând să fie eliminat prin suplimentarea numărului gardiştilor. Consiliului Comunal ajunge la concluzia că Primăria nu dispune de baza financiară în ceea ce priveşte plata gardiştilor şi propune ca ministrul de Interne „să binevoiască a se înţelege cu dl ministru de Rezbel de a menţine regula păzită în trecut, până când, înfiinţându-se Guardia orăşenească, se va putea în deplinătate garanta siguranţa orăşenilor”, propunere care a fost onorată. Având în vedere faptul că la începutul lunii mai 1866 era planificată retragerea trupelor militare afectate pazei oraşului Galaţi, iar cele rămase în garnizoană, conform declaraţiei lui Bacenschi, comandantul garnizoanei, nu mai puteau fi puse la dispoziţia Poliţiei pentru paza pe timpul nopţii, Consiliul Comunal este convocat în şedinţă extraordinară, pentru a decide măsurile necesare în vederea asigurării siguranţei publice. Soluţia găsită de Consiliul Comunal a fost aceea ca, până la organizarea Gărzii orăşeneşti, conform legii apărute în acelaşi an, paza să fie asigurată de către cetăţenii oraşului. În aceeaşi zi, municipalitatea solicita, pe de o parte, 15 puşti de la Comanda Pompierilor, care urmau să fie puse la dispoziţia Poliţiei pentru înarmarea sergenţilor şi a guarzilor. Interesul pentru un corp de pază bine pregătit a fost concretizat de către Consiliul Comunal în adoptarea, la 7 septembrie 1866, a unui Regulament de serviciu pentru sergenţii şi guardiştii de zi şi de noapte.

     Numeroasele incidente şi infracţiuni constituiau semnale serioase la adresa autorităţilor, concluzia fiind că se impunea suplimentarea efectivelor de gardişti şi, implicit, îmbunătăţirea situaţiei materiale a acestora.

     Sergenţii de vil erau organizaţi militar, motiv pentru care, în mod evident, se impunea încazarmarea acestora atât din perspectiva perfecţionării exerciţiilor militare şi instrucţiei, cât şi a vitezei de reacţie în caz de alarmă. În anul 1868, şeful Poliţiei gălăţene solicita Primăriei închirierea unui spaţiu corespunzător care să servească încazarmării sergenţilor, al căror număr sporise la 200.

     În decursul timpului au existat şi preocupări ale autorităţilor locale de dotare a sergenţilor de oraş cu armament corespunzător atribuţiilor şi misiunilor pe care le aveau de îndeplinit. La începutul lunii ianuarie a anului 1884 primarul urbei solicită Ministrului de Interne aprobarea pentru achiziţionarea a 150 revolvere, 100 tesace şi 13 săbii de cavalerie. Din păcate, intervenţia primarului a fost tardivă, ministrul propunându-i ca suma necesară cumpărării acestor arme, ce urmau să intre în dotarea poliţiştilor şi gardiştilor de oraş, să fie prevăzută în exerciţiul financiar al anului următor.

     Au existat şi preocupări pentru disciplinarea gardiştilor, concretizate în apariţia Regulamentului pentru organizarea serviciului sergenţilor orăşeneşti ai Poliţiei de Galaţi din anul 1886, mult mai complex decât cel din anul 1866, care cuprindea referiri la administraţie şi personal, îndatoririle trupei, împărţirea efectivelor pe despărţituri, disciplină, uniformă şi armament, contabilitate, stabilind totodată taxele pentru serviciile particulare efectuate de Corpul sergenţilor şi cele pentru fondul Casei sergenţilor orăşeneşti. Sergenţii erau numiţi de prefect, la recomandarea comandantului, dintre militarii cu grad trecuţi în rezervă, cu vârsta cuprinsă între minimum 25 de ani şi maximum 45, care au făcut dovada unui comportament exemplar pe durata satisfacerii serviciului militar, precum şi în viaţa civilă.

     Comandantul avea atribuţii pe linia organizării corpului de sergenţi, instruirii şi controlului acestora. El desemna sergenţii călări în cadrul despărţiturii, care executau periodic ronduri de verificare şi constatare a modului cum sergenţii pedeştri se achitau de sarcini, raportând imediat cea mai mică abatere sau eveniment neprevăzut. Pe baza datelor furnizate de sergenţii de stradă, comandantul informa pe şeful Poliţiei care, la rându-i, trebuia să comunice în scris primarului evenimentele deosebite petrecute în urbe în ziua precedentă.

     La mijlocul lunii mai a anului 1886, Primăria închiriază imobilele situate pe str. Tecuci unde, în baza votului exprimat de către Consiliul Comunal şi a aprobării conducerii Ministerului de Interne, avea să fie amplasată Cazarma sergenţilor de oraş şi Comisariatul de poliţie al despărţiturii a doua.

     Documentele vremii arată că, autoritățile au înțeles necesitatea prezenței sergenților de oraș, astfel încât în urma unor prevederi legale aceștia au fost școliți, au fost alocate fonduri pentru dotarea lor cu armament și a luat ființă Casa de ajutor şi retragere a sergenţilor de oraş. De asemenea, documentele consemnează organizarea periodică a Balului gardienilor publici la care participa protipendada oraşului, sumele strânse din vânzarea biletelor fiind destinate ajutorării gardienilor mai săraci sau în vederea procurării de îmbrăcăminte sau efecte militare.

 1. PERIOADA 1990 – 2010

     Tot referitor la perioada de istorie a Poliției Locale, însă una mult mai recentă, în anul 1993 este promulgată Legea 26, act normativ care face referire la Înființarea, Organizarea și Funcționarea Corpului Gardienilor Publici. La nivelul județului Galați acest organism se legiferează o dată cu apariția Hotărârii de Consiliu Județean nr. 23/17.12 .1993. Conform organigramei aprobate la acea data, Corpului Gardienilor Publici avea un număr de peste 800 de angajați, partea operativă fiind dispusă în trei detașamente, două care funcționau pe raza municipiului Galați, și un al treilea la Tecuci.

     În 2004, conform prevederilor legii 371, are loc procedeul de înființare, organizare și funcționare a Poliției Comunitare. Scopul înființării acestei structuri este acela de asigurării a ordinii și liniștii publice, cât și pentru creșterea eficienței pazei obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat. Poliția Comunitară s-a constituit prin reorganizarea Corpului Gardienilor Publici.

     La Galați, Poliția Comunitară se constituie în baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 82/2005, modificată și completată cu H.C.L. nr. 585/2005. Numărul de salariați la data începerii activității sub denumirea de Poliția Comunitară, în anul 2006, a fost de 720.

     Printre atribuțiile instituției aflată în subordinea municipalității, s-au numărat: asigurarea ordinii și liniștii publice; constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni; asigurarea pazei obiectivelor și bunurilor de interes public și privat stabilite de Consiliul Local; asigurarea fluenței traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare și reparații ale arterelor de circulație; asigurarea supravegherii parcărilor auto, a unităților școlare, a zonelor comerciale și de agrement, a piețelor, cimitirelor, etc.

     În ianuarie 2010, numărul de salariați al Poliției Comunitare Galați era de 716, iar în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 63/2010, numărul total de posturi a fost diminuat la 290 de posturi. În urma reorganizării instituției, cele 290 de posturi aprobate au fost ocupate cu 282 funcții publice și 8 funcții contractuale.

 1. PERIOADA 2010 – 2016

     Poliția Locală ia ființă în urma apariției Legii nr. 155/2010, și a H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare, iar la nivelul municipiului Galați bazele acestei instituții fiind puse prin aprobarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 173/11.04.2011.

     Practic, actuala Poliție Locală a Municipiului Galați s-a reorganizat prin preluarea posturilor și personalului Poliției Comunitare, precum și prin preluarea posturilor și personalului din structurile aparatului de specialitate al Primarului, responsabil cu controlul privind disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială și evidența persoanelor. La înființare, Poliția Locală a Municipiului Galați avea în organigramă 12 servicii. Cel mai numeros, cu un număr de 237 angajați, a fost Serviciul de Siguranță Publică, structură alcătuită astfel: Compartiment Ordine Publică – 121 agenți, Compartiment Siguranță Rutieră – 60 agenți, Compartiment Intervenție Rapidă și Transport Valori – 31 agenți.

     De la înființare și până în prezent organigrama Poliției Locale a Municipiului Galați a fost modificată de trei ori, ultima, după care funcționează la această dată, a primit votul Consiliului Local în luna mai 2018. Structura actuală se desfășoară pe patru piloni foarte importanți, privind, în special, activitățile din teren.

     Poliția Locală Galați este o forță complementară de ordine și siguranță publică, o instituție de interes local, cu personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în următoarele domenii:

 • Ordine și siguranță publică;
 • Intervenție rapidă și transport valori
 • Siguranță rutieră și dirijare trafic;
 • Control activități comerciale;
 • Protecția mediului și afișaj stradal;
 • Disciplina în construcții;
 • Evidența persoanei;

Alte domenii:

 • Dispecerat și monitorizare video;
 • Resurse umane și financiar – contabilitate;
 • Administrativ, audit și control intern, relații publice, registratură și arhivă;

         II. POLIȚIA LOCALĂ GALAȚI – ACTUALITATE

 

     Conform H.C.L. nr. 307/30.05.2018, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, Poliția Locală Galați are în componență un număr de 21 servicii/secții/birouri/compartimente, structura fiind astfel una funcțională care răspunde necesităților de la nivelul comunității. Numărul total de posturi aprobate este de 303. La ora actuală cei mai mulți agenți de poliție locală activează pe segmentul de ordine publică, în cadrul celor 5 Secții care funcționează la nivelul municipiului Galați.

     Activitatea de ordine și siguranță publică se realizează și de către Serviciile de Siguranță Rutieră și Intervenție Rapidă, structuri care vin în sprijinul secțiilor de ordine publică, având și atribuții distincte, specifice structurilor funcționale.

     Referitor la Secțiile de Poliție Locală, acestea au luat ființă în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 141/29.04.2014, și beneficiază de sedii proprii, dotare corespunzător, situate după cum urmează:

 • Secțiile de Poliție Locală numărul 1 și 5 funcționează într-un sediu comun, situat pe strada Traian, la nr. 63 (Piața Centrală);
 • Secția nr. 2 Poliție Locală are sediul pe strada Energiei, bloc 10 A, parter.

     Trebuie precizat că această secție de Poliție Locală are și un post zonal care funcționează în Țiglina I, bloc A1, parter, într-un spațiu pus la dispoziție de asociația de proprietari.

 • Secția nr. 3 Poliție Locală are sediul situat pe Bulevardul Dunărea, nr. 44, bloc B7, apartament 39;
 • Secția nr. 4 Poliție Locală are sediul într-un spațiu situat pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 25 (lângă Biblioteca „V.A Urechia”).

     Activitatea din teren și rezultatele demonstrează că înființarea celor cinci secții, la nivelul Poliției Locale Galați, a fost de bun augur, feedback-ul din teren fiind unul pozitiv. Pe de o parte polițiștii locali își cunosc foarte bine zona de competența, de la oameni și până la puncte nevralgice, iar pe de altă parte cetățenii apelează cu tot mai multă încredere la serviciile Poliției Locale Galați.

     Patru instrumente operative stau la baza activității Poliției Locale Galați în anul 2018. Acestea sunt:

     Programul de măsuri al Poliției Locale pentru anul 2018, Planul de Ordine și Siguranța Publica pentru anul 2018, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul de Ordine Interioară.

 

În anul 2018, la nivelul municipiului Galați sunt în desfășurare mai multe acțiuni importante: „Hibernal 2017-2018”, „Parcarea – 2018”, „Estival – 2018” și „Siguranța rutieră – 2018”, „Siguranța în școli – 2018” „Galați, un oraș curat – 2018”, „Deșeuri municipale”.

     În prezent Poliția Locală Galați deține protocoale de colaborare în vederea aplicării legii cu Inspectoratul de Poliție al Județului Galați, Secția Regională de Poliție Transporturi Galați, Unitatea militară 02468 Smârdan, Direcția Generală Anticorupție, Centrul de Locuințe și Sprijin pentru Tineri Galați, Serviciul Public Ecosal Galați, S.C. Transurb S.A. Galați, Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Galați, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor – Regiunea Sud-Est Galați, Direcția Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați.

     Obiectivul general al Poliției Locale Galați îl reprezintă siguranța cetățeanului în zonele şi locurile stabilite prin Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Galaţi, asigurarea disciplinei în trafic pe drumurile publice de pe raza municipiului Galaţi, prezența la manifestările organizate de Primăria Municipiului Galați, precum și participarea, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea climatului de ordine  publică cu ocazia mitingurilor, manifestărilor cultural – artistice, sportive, religioase sau comemorative.

     De asemenea, obiectivului general al Poliției Locale Galați îi sunt asociate mai multe activități prevăzute de lege, desfășurate de serviciile specializate, menite să conducă la atingerea acestuia, și anume protejarea populației împotriva comerțului ilicit, asigurarea disciplinei în construcții, situația prevenirilor afișajului stradal neautorizat, respectiv protecția mediului, prin multiple acțiuni de prevenire a depozitării deșeurilor menajere, a molozului și părților de construcții dezafectate, și prevenirea poluării mediului înconjurător, toate sprijinite de Serviciul Intervenție Rapidă și Transport Valori.

           III. POLIȚIA  LOCALĂ  GALAȚI –  PERSPECTIVE

 

     Ca și în țările dezvoltate din Uniunea Europeană și nu numai, există perspectiva ca anumite activități specifice circumscrise atribuțiilor Poliției Locale și în prezent aflate în competența Politiei Naționale să fie transferate în competența generală a Poliției Locale, prin preluarea și a unei parți a personalului fără atribuții de poliție judiciară, astfel încât să fie în coordonarea nemijlocita a Primarului și autorității deliberative locale, ca și organe care prin lege sunt obligate să asigure comunității aceste drepturi, și anume:

 • menținerea ordinii și liniștii publice în unitatea administrativ-teritorială;
 • siguranța și semnalizarea rutieră, asigurarea fluenței traficului rutier;
 • activități specifice poliției de proximitate și servirea comunității;
 • prevenirea săvârșirii infracțiunilor stradale și a micii criminalități;
 • protejarea populației împotriva activităților comerciale ilicite.

     Acestea ar putea fi preluate în cea mai mare parte de Poliția Locală, degrevând astfel în mare parte Poliția Naționala de aceste atribuții specifice, care oricum sunt și în competența legală a acestei instituții locale.

     În aceste condiții, structurile specializate ale Poliției Naționale, ca și organe cu atribuții de poliție judiciară și urmărire penala, ar fi orientate în principal pentru descoperirea și investigarea infracțiunilor specifice, prinderea în flagrant a autorilor infracțiunilor și cercetarea acestora împreună cu unitățile de parchet, urmărirea și prinderea categoriilor de persoane căutate/urmărite, respectiv pentru luarea/propunerea măsurilor preventive, de siguranță, reținere și arestare preventivă.

     Poliția Locală Galați, conform legii de înființare și actelor normative locale în vigoare, are perspectiva de a se dezvolta continuu în perioada următoare, în ciuda unor reglementari legale nu tocmai adecvate realității și anume că, este subvenționată doar în funcție de limitele bugetului local, iar unei norme de o mie de cetățeni ai localității îi revine un singur polițist local.

     Dezvoltarea acestei instituții nu este un deziderat, ci o necesitate realistă care derivă din nevoia cetățenilor de a fi protejați prin patrularea permanentă a zonelor în care locuiesc de către patrule de poliție locală, de asigurare a siguranței rutiere pe arterele unității administrative și intervenție/reacție rapidă a forțelor specializate în acest sens, atunci când situația o impune.

     Totodată, este lesne de înțeles și de apreciat că eforturile financiare ale comunității locale au fost orientate și către înființarea unor structuri de politie locală de ordine publică similare Poliției Naționale, și anume secțiile de poliție urbană, pe aceleași principii de funcționare și în aceleași limite administrativ-teritoriale, tocmai pentru a prelua mare