Politia Locala Galati

INFORMARE

cu privire la aplicarea cadrului legal privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul Politiei Locale Galati

 

Referitor la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului european și al Consiliului U.E. din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date Regulamentul general privind protecția datelor – în continuare „GDPR”) va comunicam urmatoarele:

 1. Politia Locala Galati este operator de date cu caracter personal in baza legislatiei aplicabile  administratiei publice locale si centrale, toata activitatea fiind in stransa legatura cu drepturile cetatenilor si respectarea principiilor si regulilor stabilite in Regulamentul pentru protectia datelor cu caracter personal.
 2. In activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, Politia Locala Galati respecta principiile fundamentale ale GDPR si drepturile persoanelor fizice ale caror date personale se prelucreaza, precum:
 • dreptul de a fi informat;
 • dreptul de acces;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergere;
 • dreptul de a restricționa prelucrarea;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la obiecții;
 • drepturi legate de luarea deciziilor de automatizare și profilare.
 1. Scopurile prelucrării respectivelor date personale sunt: prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate.
 2. Temeiul legal al prelucrării este: art. 5 alin.1, lit.a), art. 6 alin.1 lit. e) din Regulamentul U.E. 679/2016.
 3. Termenul de prelucrare a acestor date personale: toate  datele cu caracter personal prelucrate de Politia Locala Galati sunt stocate în baze de date interne si arhivate electronic.
 1. Cadrul legal general aplicabil protecției datelor cu caracter personal :

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD);

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, care a intrat în vigoare la data de 31 iulie 2018;

Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale si combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, masurilor educative si de siguranță, precum si privind libera circulație a acestor date;

Legea nr. 506 /2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

 1. Termeni utilizați în prezenta informare

1.”date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2.”prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

3.”restricţionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

4.”operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

5.”consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 1. Responsabil protecția datelor cu caracter personal la nivelul Politiei Locale Galati ( DPO ):

Nume si prenume: Costel Vieru

Functie : Politist local

Adresa de e-mail: dpo@politialocalagalati.ro

Telefon: 0236.314.000  (int.238)

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre GDPR și drepturile dumneavoastră, o puteți face accesând site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro.